Krockdämpare

Krockdämpare för en ökad trafiksäkerhet

Trafikens säkerhet avgörs genom en kombination av vägar, fordon och människorna som befinner sig i trafiken på olika sätt.

Vårt arbete på ATA handlar till stor del om vägar och vägarnas säkerhet. Trafiksäkerheten beror nämligen på vägarna och hur dess säkerhet anpassas. För att minska risken för olyckor samt minska risken för allvarliga skador finns det olika redskap samt utrustning man använder. Ett sådant exempel är krockdämpare som placeras på ställen som är extra utsatta så som betongpelare, trafikplatser, avfartsramper och betongbarriärer. De skyddar både trafikanter och fasta föremål vid en eventuell påkörning genom att krockdämparen tar upp rörelseenergin som sker vid en kollision och dämpar därmed rörelsen och minskar risken för en allvarlig krock. Vägarnas säkerhet tillsammans med krocksäkrare bilar och en ökad medvetenhet bland trafikanter minskar riskerna för allvarliga händelser som sker i trafiken.

Trafiksäkerhet och Nollvision

1997 införde riksdagen ett beslut om nollvisionen som beskriver en vision om vägtransportsystem och hur dessa inte ska påverka människors liv och hälsa på ett negativt sätt. I Nollvision sätts personskador i fokus och målet är att ingen individ ska dö eller skadas allvarligt i trafikolyckor.

För att kunna uppnå visionen skedde förändringar på det befintliga synsättet, ansvaret och säkerhetstänket vilket resulterade i att trafiksäkerhetsarbetet riktades mot att minska just trafikolyckor. Man arbetar med att få en överblick på vilka arbeten som behöver göras samt vart dessa ger bäst effekt. En del av det arbetet innehåller insatser där man exempelvis placerar ut vägräcken och krockdämpare som ofta hjälper till att minska omfattningen på kollisioner och olyckor i trafiken.

Frågor och Svar om krockdämpare (FAQ)

Att vara med om en krock?

De allra flesta olyckorna som sker är singelolyckor och det är denna typerna av olyckor som har flest dödlig utgång. Ofta är orsaken att en trafikant har kört in i exempelvis räcken eller andra fasta föremål som förekommer runtom i trafikmiljön. Därför sätter man krockdämpare på sådana platser för att kunna minska skadornas omfattning på fordonet samt individen.

Vad väger kroppen i en frontalkrock?

Det beror på vilken hasighet fordonet färdas i men om vi utgår ifrån att krocken sker i ca 50 km/h kan du öka personens vikt ca 40 gånger och då få en uppskattad vikt på en kropp som är med i en krock. Så en person i baksätet som sitter obältad kan göra stora skador inte bara sig själv utan även på en person som sitter framför i framsätet. Detta är faktorer som är svåra att påverka och därför blir föremål så som krockdämpare viktiga i trafiken eftersom dessa hjälper till att dämpa kollisionens rörelse och därmed minska risken för allvarliga skador.

Vad motsvarar en krock i 90km/h?

Att krocka i 90 km/h motsvarar ett fritt fall från ett höghus och 10:e våningen vilket ger perspektiv på vilken omfattning skadorna kan bli efter en sådan olycka.

Men även i en hastighet som 50 km/h kan det bli förödande skador och ännu värre utfall om föraren mot förmodan inte har bilbältet på dig. Utrustning så som krockkuddar, bilbälte, vägräcken eller krockdämpare kan bara minska riskerna till en viss gräns. Förarens förmåga att kunna bedöma risker och hur hen väljer att agera i trafiken är de saker som kommer att avgöra riskerna i trafiken.